مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان فرانسه در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان فرانسه کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان فرانسه

سوالي كردن جملات در زبان فرانسه
موضوع: سوالي كردن جملات فرانسه Interrogation

يكي از راه هاي سوالي كردن جمله در فرانسه كه با بله/خير پاسخ داده مي شود , گذاشتن عبارت est-ce que (به معناي آيا در فارسي) در ابتداي جمله است .
نكته : اگر بعد از que يكي از حروف صدادار بيايد , que به 'qu تبديل مي شود .

آيا تو فيلم دوست داري ؟               ? est-ce que tu aimes les films
البته , من عاشق فيلم هستم .           . Bien sûr, j'adore les films

آيا او از جودو متنفر است ؟                ? est-ce qu'il déteste le judo
نه , او جودو دوست دارد .                           . Non , il aime le judo


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۵۱:۲۵ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

Bonjour Monsieur

بُن ژوق موسيو

روز خوش آقا

Bonjour Mademoiselle

بُن ژوق مادموازل

روزخوش دوشيزه

Bonjour Madame

بُن ژوق مادام

روز خوش خانم

Je m’appelle Jean.

ژو مَپِِل ژان

من ژان هستم.

Je suis étudiant.

ژو سويي اِتوديان

من دانشجو-دانش آموز- هستم.(مذكر)

Je suis étudiante.

ژو سويي اِتوديانت

من دانشجو-دانش آموز- هستم.(مونث)

Je suis professeur.

ژو سويي پقوفسوق

من استاد هستم. (مذكر)

Je suis professeur.

ژو سويي پقوفسوق

من استاد هستم. (مونث)

Ça va ?

سَ وَ

خوبي؟

Ça va bien.

سَ وَ بيَن

خوبم.

Tu  vas bien?

تو و بيَن

حالت خوبه؟

Trés bien

تِخِه بيَن

خوبم.خيلي خوبم

Comment  allez-vous ?

كامان تَلِ وُو

حالتون چطوره؟

Et toi?

اِ توآ

و تو؟ تو چطور؟

Et vous?

اِ وُو

و شما؟ شما چطور؟

Oui

وي

بله

Non

نو

نه

Vous  pouvez répéter,

s’il vous plait?

وُو پووِ قِپِتِ

سيل وُوپ لِ

ميشه تكرار كنيد، لطفاً؟

Excusez-moi !

اِس كوزِ موآ

معذرت مي خوام!

Ecoutez!

اِكوتِ

گوش كنيد!

Lisez!

ليزِ

بخوانيد! قرائت كنيد!

Parlez !

پَقلِ

حرف بزنيد! صحبت كنيد!

Ecrivez !

اِكخيوِ

بنويسيد!

Répondez!

قِپوندِ

پاسخ دهيد!

Regardez!

قُگَقدِ

نگاه كنيد!

Vous  avez  compris?

وُوزاَوِ كومپخي

متوجه شديد؟

Je ne comprends pas.

ژو نو كوپخاند پَ

متوجه نشدم.

Je ne sais pas.

ژو نو سِ پَ

نمي دانم.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۴۸:۰۹ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

همانطور كه در مقدمه گفته شد جنسيت ها و حروف تعريفي در زبان فرانسه موجود مي باشد. بدين معنا كه در زبان فرانسه تمامي اسامي داراي جنسيت  مذكر يا مونث مي باشند و حرف تعريف معيني براي خود دارند .

حروف تعريف شناخته شده

( L’article défini)

اين حروف تعريف نشان دهنده ي اين است كه اسم بعد از آن شناخته شده است،

يعني مي دانيم درباره ي چه چيز حرف مي زنيم.

براي مثال وقتي مي گوييم : Le train مي دانيم درباره ي كدوم قطار صحبت مي كنيم

آن قطار براي هر دو نفري كه صحبت مي كنيم شناخته شده است.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۴۷:۲۱ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

اعداد شمارشي

zéro ز ِقُ صفر
un , une  اَن ، اون يك
deux دو دو
trois تخوآ سه
quatre كَتق چهار
cinq سَنك پنج
six سيس شش
sept سِت هفت
huit ويت هشت
neuf نُف نه
dix ديس ده
onze  اُنْز يازده
douze دوُز دوازده
treize تْخِز سيزده
quatorze كَتُقْز چهارده
quinze كَنْز پانزده
seize سِز شانزده
dix - sept دي سِت هفده
dix - huit ديزويت هجده
dix - neuf ديزنُف نوزده
vingt وَن بيست

 


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۴۵:۵۸ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

ما                    

nous

من              

je

شما                 

vous

تو                    

tu

آنها ( مذكر )       
آنها ( مونث )       

ils
elles

او ( مذكر )        
او ( مونث )        

il
elle

نكته ۱ : اگر درباره عده اي از افراد صحبت مي كنيم كه همگي مذكر هستند از ضمير مذكر ils و اگر درباره

 عده اي از افراد صحبت مي كنيم كه همگي مونث هستند از ضمير مونث elles استفاده مي كنيم . 

ولي اگر درباره جمعي از افراد مذكر و مونث صحبت كنيم از ضمير مذكر ils استفاده مي كنيم .

نكته ۲ : در زبان فرانسه مانند زبان فارسي براي احترام به شخص مفرد مخاطب به جاي تو ( tu ) از 

شما ( vous ) استفاده مي شود .


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۴۵:۱۶ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

همانطور كه در مقدمه گقته شد  افعال در زبان فرانسه به 3 گروه عمده تقسيم مي شوند :

گروه اول (باقاعده)/ گروه دوم(باقاعده)/ گروه سوم(بي قاعده)

در اين درس صرف افعال گروه اول(باقاعده) در زمان حال ساده را ياد خواهيد گرفت.

·         چگونه تشخيص دهيم كه يك فعل گروه اول است يا خير ؟

به سادگي، يك نشانه دارد كه به راحتي مي شود تشخيص داد.

هر فعلي كه به –er ختم شود فعل گروه اول مي باشد. مانند:

Parler   (حرف زدن)

Chanter   (خواندن)

Pleurer  (گريه كردن)

Voler  (دزديدن سرقت كردن)

اما زبان فرانسه زبان استثناء هاست، پس بايد استثناء ها رو هم ياد گرفت. مانند :


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۳۳:۳۱ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)

حروف تعريف نا شناخته(نكره)
حرف تعريف ناشناخته يا نكره زماني بكار مي رود كه اسمي كه در باره آن صحبت مي شود از نظر گوينده و شنونده ناشناس باشد .

 

مونث      Féminin

مذكر      Masculin

 

uneيك زن        une femme
يك پرستار une infirmiere

unيك مرد      un homme
يك پرستار un infirmier

مفرد  Singulier

desزنان        des femmesكارگران   des ouvriéres

des
مردان     des hommes
كارگران   des ouvriers

جمع  Pluriel

 


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۰۸:۳۲:۳۱ | نويسنده : آموزشكده فرانسه | نظرات (0)