پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

صرف افعال در دستور زبان فرانسه

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

صرف افعال در دستور زبان فرانسه

۱۸,۴۰۵ بازديد

 صرف افعال در دستور زبان فرانسه

صرف فعل هاي گروه اول در زمان حال ساده

فعل هاي گروه اول فعل هايي هستند كه مصدر آن ها به er ختم مي شود . براي صرف كردن اين دسته از افعال ابتدا er را از انتهاي مصدر حذف كرده و سپس شناسه هاي زمان حال را طبق جدول زير به جاي آن قرار مي دهيم :

 

ons

nous

e

je 

 ez

 vous

es 

 tu

ent

 ils / elles

e 

il / elle / on

مثال :

parler  <---- ( صحبت كردن )  parler

 

parlons

nous

parle

je 

 parlez

 vous

parles 

 tu

parlent

 ils / elles

parle 

il / elle / on

من با دوستم صحبت مي كنم            ( ژُ پَقلْ اَو ِكْ مُنْ اَمي )        Je parle avec mon ami

شما با دوست من صحبت مي كنيد   ( وو پَقل ِ اَو ِكْ مُنْ اَمي )   Vous parler avec mon ami

نكته : اگر ابتداي فعل با يكي از حروف صدادار آغاز شود je  به ' تبديل مي شود .
مثال :

aimer  <---- ( دوست داشتن )  aimer

 

aimons

nous

aime

'j 

 aimez

 vous

aimes 

 tu

aiment

 ils / elles

aime 

il / elle / on

من خورشيد را دوست دارم            ( ژ ِمْ لُ سُلِيْ )             J'aime le soleil
ما خورشيد را دوست داريم      ( نو ز ِ مُنْ لُ سُلِيْ )    Nous aimons le soleil

صرف فعل هاي فرانسه در زمان آينده ساده
بطور كلي براي صرف افعال فرانسه در زمان آينده ساده , از فعل كمكي Avoir استفاده مي شود . به اين صورت كه فعل avoir به انتهاي مصدر افعال افزوده مي شود .

مثال :

 ( صحبت كردن )  parler

 

parlerons

nous

parlerai

je

parlerez

 vous

parleras

 tu

parleront

 ils / elles

parlera

il / elle / on

نكته : دو تركيب il faut و il plauve در زمان آينده به شكل زير خواهند بود :

ايلْ فُدْقَ         il faut --> il  faudra
ايلْ پلُوْقَ    il  plauve --> il pleuvra

نكته : براي بردن فعل هاي جدول زير به زمان آينده , به جاي افزودن شناسه فعل avoir به مصدر از بن آينده آنها استفاده مي شود و شناسه به انتهاي اين بُن افزوده مي شود . ريشه اين افعال در زمان آينده ساده به شكل زير است :

 

فعل

بُن آينده

Verb 

رفتن

 -ir

aller

داشتن

 -aur

avoir

بايستن

 -devr

devoir

فرستادن

 -enverr

envoyer

بودن

 -ser

être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دريافت كردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

ديدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

 ( بودن )  être

 

سُقُنْ  serons

nous

سُق ِ  serai

je

سُق ِ  serez

 vous

سُقَ   seras

 tu

سُقُنْ  seront

 ils / elles

سُقَ   sera

il / elle / on

 ( داشتن )  avoir

 

اُقُنْ  aurons

nous

اُق ِ  aurai

'j 

اُق ِ  aurez

 vous

اُقَ   auras

 tu

اُقُنْ  auront

 ils / elles

اُقَ   aura

il / elle / on

 ( رفتن )  aller

 

ايقُنْ  irons

nous

ايق ِ  irai

'j 

ايق ِ  irez

 vous

ايقَ   iras

 tu

ايقُنْ  iront

 ils / elles

ايقَ   ira

il / elle / on

 


 

صرف فعل هاي گروه دوم در زمان حال ساده

فعل هاي گروه دوم فعل هايي هستند كه مصدر آن ها به ir ختم مي شود . براي صرف كردن اين دسته از افعال ابتدا ir را از انتهاي مصدر حذف كرده و سپس شناسه هاي زمان حال را طبق جدول زير به جاي آن قرار مي دهيم :

 

issons

nous

   is

je 

 issez

 vous

   is

 tu

issent

 ils / elles

   it

il / elle / on

مثال :

finir  <---- ( تمام كردن )  finir

 

finissons

nous

finis

je 

finissez

 vous

finis

 tu

finissent

 ils / elles

finit

il / elle / on

 


صرف فعل هاي گروه سوم ( افعال بي قاعده ) در زمان حال ساده

فعل هاي بي قاعده در هنگام صرف از قاعده خاصي پيروي نمي كنند . گاهي چند فعل از اين دسته شبيه به هم صرف مي شوند .

( بودن )  être

 

sommes 

nous

suis 

je 

êtes

 vous

es

 tu

sont 

 ils / elles

est 

il / elle / on

( داشتن )  avoir

 

   avons

nous

   ai 

je 

avez

 vous

  as

 tu

ont 

 ils / elles

  a

il / elle / on

( انجام دادن )   faire

 

 faisons

nous

fais

je 

faites

 vous

fais

 tu

font

 ils / elles

fait

il / elle / on

 

موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

فعل هاي فرانسه در زمان هاي زير قابل صرف شدن مي باشند :

Présent ( حال ) : معادل زمان حال ساده در زبان فارسي
Futur ( آينده ) : معادل زمان آينده در زبان فارسي
Future Proche ( آينده نزديك ) : معادل to be going to در زبان انگليسي نكته : زمان نيست بلكه ساختار است

 

موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

 

صرف فعل هاي دو ضميره در زمان حال

 فعل هاي دوضميره در زمان حال ساده مانند ساير فعل ها صرف مي شوند با اين تفاوت كه ضمير نيز همراه فعل صرف مي شود .

مثال :

se rappeler <--- ( به ياد آوردن ) se rappeler

 

nous rappelons

nous

me rappele

je 

vous rappelez

vous

te rappeles

tu

se rappelent

ils / elles

se rappele

il / elle / on

 


صرف فعل هاي دو ضميره در زمان گذشته

براي صرف فعل هاي دوضميره بدون استثنا از فعل كمكي être استفاده مي شود . بايد توجه داشت كه فعل être مابين دو قسمت فعل قرار مي گيرد :  être + Participe Passé

مثال :

se réveillé <--- ( بيدار شدن ) se réveiller

 

nous sommes réveillé

nous

me suis réveillé

je 

vous êtes réveillé

vous

te es réveillé

tu

se sont réveillét

ils / elles

se est réveillé

il / elle / on

موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

 

 

صرف فعل فرانسه در وجه شرطي زمان حال
به طور كلي براي صرف افعال شرطي زمان حال , شناسه هاي جدول زير را به انتهاي مصدر اضافه مي كنيم .

 

ions

nous

ais

je

iez

 vous

ais

 tu

aient

 ils / elles

ait

il / elle / on

( صحبت كردن )  parler

 

parlerions

nous

parlerais

je

parleriez

 vous

parlerais

 tu

parleraient

 ils / elles

parlerait

il / elle / on

نكته : براي صرف فعل هاي جدول زير در وجه شرطي , به جاي افزودن شناسه به مصدر از بن آينده آنها استفاده مي شود و شناسه به انتهاي اين بُن افزوده مي شود :

 

فعل

بُن آينده

Verb 

رفتن

 -ir

aller

داشتن

 -aur

avoir

بايستن

 -devr

devoir

فرستادن

 -enverr

envoyer

بودن

 -ser

être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دريافت كردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

ديدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

  ( رفتن )  aller

 

ايقييُنْ  irions

nous

ايق ِ  irais

'j 

ايقيي ِ  iriez

 vous

ايق ِ   irais

 tu

ايق ِ  iraient

 ils / elles

ايق ِ   irait

il / elle / on

موضوع: صرف افعال فرانسه Conjugaison

 

 

صرف فعل هاي فرانسه در زمان ماضي نقلي ( معادل ماضي ساده ) 
راهنماي كلي :

براي فعل هايnaître , aller , monter , arriver , (re)entrer , rester , tomber , (re)tourner , venir  sortir , partir , decsendre , passer , mourir و فعل هاي دوضميره از فعل كمكي être استفاده مي شود :  être + Participe Passé

براي ساير فعل ها از  فعل كمكي Avoir استفاده مي شود : Avoir + Participe Passé

 


صرف فعل هاي گروه اول در زمان گذشته

فعل هاي گروه اول فعل هايي هستند كه مصدر آن ها به er ختم مي شود . براي صرف كردن اين دسته از افعال ابتدا er را از انتهاي مصدر حذف كرده و به جاي آن é قرار مي دهيم سپس با استفاده از فعل كمكي Avoir زمان گذشته مي سازيم .

مثال :

parlé  <---- ( صحبت كردن )  parler

 

avons parlé

nous

ai parlé

'j 

avez parlé

 vous

as parlé

 tu

ont parlé

 ils / elles

a parlé

il / elle / on

 من با شوهرم صحبت مي كنم                je parles avec mon mari
من با شوهرم صحبت كردم                     j'ai parlé avec mon mari

- - - - - - - - - - - - - -

نكته : از گروه اول فعل هاي monter , passer  , arrive  , entrer , rester ,  tomber , tourner در زمان گذشته با استفاده از فعل كمكي être صرف مي شوند .

tombé  <---- ( افتادن )  tomber

 

sommes tombé

nous

suis tombé

je 

êtes tombé

 vous

es tombé

 tu

sont tombé

 ils / elles

est tombé

il / elle / on

ماژيك مي افتد                     le marker tombes
ماژيك افتاد                       le marker est tombé

 

 


صرف فعل هاي گروه دوم در زمان گذشته

فعل هاي گروه دوم فعل هايي هستند كه مصدر آن ها به ir ختم مي شود . براي صرف كردن اين دسته از افعال ابتدا r را از انتهاي مصدر حذف كرده و سپس با استفاده از فعل كمكي Avoir زمان گذشته مي سازيم .

مثال :

finir  <---- ( تمام كردن )  finir

 

avons fini

nous

ai fini

'j 

avez fini

 vous

as fini

 tu

ont fini

 ils / elles

a fini

il / elle / on

من تكاليفم را تمام مي كنم                   je finis mes devoirs
من تكاليفم را تمام كردم                        j'ai fini mes devoirs

 


صرف فعل هاي بي قاعده در زمان گذشته

فعل هاي بي قاعده در زبان فرانسه فعل هايي هستند كه در هنگام صرف از قاعده خاصي پيروي نمي كنند و براي ساختن زمان گذشته بايد Participe Passé آن ها را با استفاده از فعل كمكي Avoir صرف نمود . 

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.