دوشنبه ۰۴ بهمن ۰۰

آموزش زبان فرانسه | زبان فرانسوي

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

ضماير فاعلى در زبان فرانسوى

۳,۶۸۲ بازديد
ضماير فاعلى در زبان فرانسوى

آشنايي با مشاغل به زبان فرانسه

۲,۵۰۴ بازديد
آشنايي با مشاغل به زبان فرانسه

اعداد ترتيبى در زبان فرانسوى

۲,۴۴۷ بازديد
اعداد ترتيبى در زبان فرانسوى

جهت ها به زبان فرانسوي

۴,۶۱۴ بازديد
جهت ها به زبان فرانسوي

ماه هاى سال به زبان فرانسوى

۵,۷۴۷ بازديد
ماه هاى سال به زبان فرانسوى

صفات ملكى در زبان فرانسوى

۲,۸۵۶ بازديد
صفات ملكى در زبان فرانسوى

روزهاى هفته به زبان فرانسوى

۲,۲۵۱ بازديد
روزهاى هفته به زبان فرانسوى