یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۰۳

آموزش زبان فرانسه | زبان فرانسوي

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

اعضاي بدن انسان به زبان فرانسوي (صوتي)

۴,۳۰۱ بازديد

 اعضاي بدن انسان به زبان فرانسوي (صوتي)

براي ناميدن اعضاي بدن ، بيماريهاي قسمتهاي مختلف بدن و گاهي بعضي از ضرب المثلها و اصطلاحات به دانستن معاني و تلفظ و نحوه استفاده از لغات زير نيازمنديم .

اعضاي بدن انسان به زبان فرانسه

۷,۸۶۷ بازديد

 اعضاي بدن انسان به زبان فرانسه

 اعضاي بيروني بدن انسان

سر ( لَ تِتْ )                la tête
موها ( ل ِ شُوُ )        les cheveux
گوش ( لُقِيْ )              l'oreille

صورت ( لُ ويزَژْ )            le viغير مجاز مي باشدe
پيشاني ( لُ فقُ )              le front
چشم ( لُيْ )    l'œil     چشمان ( ل ِ زييُ )             les yeux
ابروان ( ل ِ سوقْسيلْ )         les sourcils

آموزش زبان فرانسه براي كودكان

۳,۸۷۴ بازديد

آموزش زبان فرانسه براي كودكان

، تعدادي برنامهء كوچولو براي يادگيري لغات و كلمات براي بچه هاي فسقلي گذاشتم كه البته بزرگترها هم مي تونن استفاده كنند. هر برنامه حدود 1 يا 2 مگ هست و تحت ويندوز اجرا ميشه. خوبيشون هم اينه كه تلفظ دارند و يادگيري با بازي همراه شده تا كودك شما بيشتر پاي اين برنامه ها وقت بذاره و ياد بگيره. 

 اين فايلها اين مطالب رو با تلفظ به شما ياد ميده : 

  • آموزش الفبا 
  • نام حيوانات، حشرات ، ...
  • نام روزهاي هفته، ماه ها و فصل ها 
  • آشنايي با نام كشورهاي اروپا و اهليت هر كشور
  • آشنايي با روابط خانوادگي (دايي و خاله و خواهرزاده و پسر و پدر و ...)
  • خوندن ساعت 
  • آشنايي با خانه و لوازم منزل
  • آشنايي با اعداد 1 تا 100
  • آشنايي با لباس ها
  • آشنايي با نام اندام هاي بدن

تشكر كردن به زبان فرانسوي

۲۹,۱۸۱ بازديد
تشكر كردن به زبان فرانسوي
موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه

تشكر كردن

ممنون  ( مِقْسي )                   merci
ممنون از شما  ( مِقْسي اَ وو )         merci à vous
خيلي ممنون  ( مِقْسي بوكو )    merci beaucoup

من از شما سپاسگذارم  ( ژُ وو قُمِقْسي )   je vous remercie
من از تو سپاسگذارم  ( ژُ تُ قُمِقْسي )      je te remercie

كاري نكردم , قابلي ندارد  ( دُ قييَنْ )               de rien

خواهش مي كنم ( رسمي )  ( ژُ وو زانْ پخي )    je vous en prie
خواهش مي كنم ( دوستانه )  ( ژُ تانْ پخي  )          je t'en prie

آشنايي و معرفي كردن در زبان فرانسه

۲,۹۴۲ بازديد
موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه

آشنايي و معرفي كردن در زبان فرانسه 

پرسيدن نام و معرفي

 شما چه نام داريد ؟ ( وو وو زَپْل ِ كاما )   ? A- vous vous appelez comment
من سلين نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلينْ )                   . B- je m'appele Céline

تو چه نام داري ؟ ( تو تَپِلِْ كاما )            ? A- tu t'appeles comment
من سلين نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلينْ )                     B- je m'appele Céline

نام شما چيست ؟ ( وُتْخُ نُمْ س ِ كوآ )           ? A- votre nom , c'est quoi
من سلين نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلينْ )                     B- je m'appele Céline

 


معرفي كردن به ديگران

سلين من دنيل را به تو معرفي مي كنم ( سِلينْ ژُ تُ پِقِزانْتْ دَنييِلْ ) . Céline , je te présente Daniel

سلين بفرماييد برادرم هنري  ( سِلينْ ووآلا مُنْ فِقِقْ اِنْقي ) . Céline , voilà mon frѐre Henri

   ? Céline , est-ce que tu connais mon copin Daniel
سلين آيا تو دوست من دانيل را مي شناسي ؟  ( سِلينْ اِسْ كُ تو كُن ِ منْ كُپَنْ دَنييِلْ )              

هنري اين سلين است ( اِنْقي س ِ سِلينْ )        . Henri c'est Céline

. Madame , je vous présente Céline , mon amie
خانم من دوستم سلين را به شما معرفي مي كنم ( مادامْ ژُ وو پِقِزانْتْ مُنْ اَمي سِلينْ )           

نكته : در زمان آشنا شدن با ساير افراد از اين عبارت استفاده مي كنيم :

از آشنايي با شما خوشوقتم ( آنْشانْت ِ )   enchanté

سن و تاريخ تولد در زبان فرانسه

۳,۳۹۲ بازديد

 سن و تاريخ تولد در زبان فرانسه

موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه
پرسيدن سن افراد

نكته : در زبان فرانسه از فعل avoir به معناي داشتن براي سن استفاده مشود . براي يادآوري اين مطلب را ببينيد : كاربرد فعل avoir
نكته : براي بيان سن در زبان فرانسه به انتهاي عدد ans به معناي سال اضافه مي شود . براي آشنايي با اعداد اين مطلب را ببينيد : اعداد از 1 تا 69

شما چقدر سن داريد ؟ ( وو زَو ِ كِلْ اَژْ )  ? A- vous avez quel âge 
من ۳۰ سال دارم ( ژ ِ تِخانتان )      . B- j'ai 30ans

تو چقدر سن داري ؟ ( تو اَ كِلْ اَژْ )     ? A- tu as quel âge
من ۳۰ سال دارم ( ژان ِ تِخانْتْ )         . B- j'en ai 30

همچنين مي توانيد بگوييد :

من تا ۲ ماه ديگر ۳۰ ساله مي شومِ ( ژُ و ِ اَووآقْ تِخانْتْ دانْ دُ موآ )   je vais avoir 30 dans 2 mois

 


پرسيدن تاريخ تولد

تاريخ تولد شما چيست ؟ ( كِل اِ وُتْخُ دَتْ دُ نِسانْسْ )  ? A- quelle est votre date de naissance
۲۲ ژوئن ۱۹۸۵ ( س ِ لُ وَنْ سيسْ ژوئَنْ ميلْ نُفْ سانْ كَتْخُ وَنْ سَنْكْ )   B- c'est le 26 juin 1985

شما در چه سالي به دنيا آمديد ؟ ( وو ز ِتْ ن ِ اَ كِلْ اَن ِ )    ? A- vous êtes nai a quelle anné
در سال ۲۰۰۵ ( آنْ دُ ميلْ سَنْكْ )                       B- en 2005

آشنايي با مشاغل در زبان فرانسه

۳,۰۸۰ بازديد
موضوع: مكالمات روزمره در زبان فرانسه

آشنايي با مشاغل در زبان فرانسه

 

پرسيدن درباره شغل افراد
نكته : در زبان فرانسه براي بيان شغل از فعل être به معناي بودن استفاده مي شود . براي يادآوري اين مطلب را ببينيد : صرف افعال فرانسه : زمان حال ساده

  ? A- qu'est-ce que vous faites dan la vie
شما در زندگي چكاري انجام مي دهيد ؟ (كِسْ كُ وو فِتْ دانْ لَ وي)
من خلبان هستم  ( ژُ سويي پيلُتْ )          B- je suis pilot

شغل شما چيست ؟ ( كِل ِ وُتْخُ ژُبْ)   ? A- quel est votre job
من معمار هستم  ( ژُ سويي اَخْشيتِكْتْ )     B- je suis architect

حرفه شما چيست ؟ ( كِل ِ وُتْخُ پِخُفِسييُنْ )   ? A- quelle est votre profession
من مهندس مكانيك هستم  ( ژُ سويي اَنْژ ِنييُقْ دُ مِكَنيكْ )    B- je suis ingénieur de mécanique

شغل شما چيست ؟ ( كِل ِ وُتْخُ مَتيي ِ )    ? A- quel est votre metier
من پزشك هستم  ( ژُ سويي مِدْسَنْ )    B- je suis médecin

نكته : در زبان فرانسه براي بيان بيكاري از عبارت être au chômage استفاده مي شود :

من بيكار هستم  ( ژُ سويي اُ شُمَژْ )  . je suis au chômage

ياداوري : براي مشاهده ليست مشاغل به زبان فرانسه