دوشنبه ۰۴ بهمن ۰۰

آشنايي با حروف الفباي زبان فرانسه, و تلفظ آنها

زبان فرانسه ، دانلود كتاب آموزش زبان فرانسه ، گرامر زبان فرانسه ،دانلود فيلم آموزش زبان فرانسه

آشنايي با حروف الفباي زبان فرانسه, و تلفظ آنها

۴,۹۶۵ بازديد

آشنايي با حروف الفباي زبان فرانسه, و تلفظ آنها

زبان فرانسه 26 حرف دارد كه به چهار نوع، يعني حروف چاپي بزرگ و كوچك و حروف تحريري بزرگ و كوچك تقسيم مي شود. در اينجا حروف چاپي بزرگ و كوچك و تلفظ آنها آورده شده است.

Les majusculeş typographie

A B C D E F G H I J K L M

اِم اِل كَ ژي اي اَش ژ اِف اُ دِ ث بِ آ

N O P Q R S T U V W X Y Z

زِد ايگ رِك ايكس دوبل وِ وِ ئو تِ اِس اِق كو پ اُ اِن

حروف صدادار Voyelle

حروفي هستند كه به تنهايي و مستقل تلفظ مي شوند. اين حروف عبارتند از : y , u , o , e , i , a


اگر در وسط جمله، در آخر كلمه قبل از حرف e يك Consonne (حرف بي صدا )باشد، بعد از آن حرف H يا يك از حروف صدادار باشد حرف e تلفظ نمي شود.

une ѐcole
grande universite
autre homme

حروف بي صدا Consonnes

حروفي هستند كه بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمي شوند و شامل بيست حرف باقيمانده است.

تلفظ در زبان فرانسه Prononciation De La Langue Française

حرف A :

اين حرف اگر با حروف مختلف تركيب شود صداي ويژه اي مي دهد.

ل ِ Lait صداي اِ ai
ژُ وژ Jauge صداي اُ au
مَانتو Manteau صداي اُ eau
پ ِ ي ِ Payer صداي اِي ay
ت ِ قَ وَ ي Travail صداي اَي ail

حرف A در تركيب با حروف M وN صداي ( آ ) مي دهد كه به صورت تو دماغي تلفظ مي شود.

آنْژْ : Ange
آمْپلْ : Ample

تركيب ai قبل از حروف M و N صداي ( آ ) مي دهد و به صورت تو دماغي تلفظ مي شود.

فَمْ : Faim پَنْ : Pain

اگر بعد از آن حرف E باشد تلفظ مي شود.

لِنْ : Laine

حرف C :

C هميشه صداي ( ك ) مي دهد

سَك : Sac

c در جلوي حروف ( y , i , e ) صداي (س) مي دهد.

سُ سي : Ceci

اگر در جلوي آن حرف h باشد صداي (ش) مي دهد.

مَ شين : Machine

اگر قبل از آن حرف T باشد صداي (چ) مي دهد.

صداي چ Tch

حرف E :

صداي كوتاه اُ مي دهد در تركيب با حروف ديگر تلفظ ويژه اي دارد.

اَلِ Aller
اِتو آل ѐtoile صداي اِ : Er , Es , Et
اِ Est
پ ِ نْ Peine صداي اِ : Ei

در تركيب با صداي U صداي E كشيده مي شود.

بْ لُ Bleu
اُقُ Heureux

در تركيب با N و M صداي ( آن ) مي دهد.

آمْ پقَنْ تِ Emprunter
آنْتق ِ Entrer

در تركيب با حرف Z صداي ( اِ ) مي دهد.

ن ِ Nez
اَو ِ Avez

اگر E داراي علامت باشد صداي ( اِ ) مي دهد.( ѐ و é و ê )

پِ قْ Pѐre
تِتْ Tête
تِ ل ِ وي زي يُن Télévison

حرف D :

در جلوي حرف J حرف D تلفظ نمي شود

ج Dj
جَنْ Djinn

حرف G :

هميشه صداي (گ) مي دهد.

سي گَق Cigare

پس از حرف G اگر حروف ( I و Y و E ) بيايد صداي ( ژ ) مي دهد.

ژي گُ Gigot
گَ قَژ Garage
ژيم نَس تيك Gymnastique

اگر بعد از آن حرف N بيايد صداي (ني ) مي دهد و G تلفظ نمي شود

اِس پَني اُل Espagnol

حرف H :

حرف H هيچگاه تلفظ نمي شود

حرف I :

اگر بعد از حرف I حروف M و N به تنهايي قرار گيرد صداي ( اَن ) مي دهد ولي اگر بعد از N و M حرف صداداري بيايد ديگر صداي (اَن) نمي دهد و به صورت معمولي خوانده مي شود.

شُمَن Chemin
لَپَن Lapin
لَ پين Lapine

حرف O :

صداي ( اُ ) مي دهد. در تركيب با حرف U صداي ( او ) مي دهد. همچنين در تركيب با I صداي ( او آ ) مي دهد.

تُ Tôt
شُو Chou
موآ Moi

صداي تركيبي :

PH صداي (ف) مي دهد

تِلِفُن Téléphone

حرف Q :

حرف Q با ue صداي (ك) مي دهد.

شَكْ Chaque

در دو واژه فرانسه استثناء بعد از Q حرف U نمي دهد.

سَنْ كْ Cinq
كُك Coq

حرف S :

حرف S هميشه صداي (س) مي دهد.

پُست Poste

اگر حرف S بين دو حرف صدادار قرار گيرد صداي ( ز ) مي دهد.

قُز Rose

حرف R :

R در فرانسه صداي (ق) مي دهد

مِقْسي Merci

معمولا هنگامي كه حرف T بعد از R قرار مي گيرد صداي (خ) مي دهد.

و ِخْت Verte

صداي تركيبي :

ILL و EILL به ترتيب صداي ( اي ) و ( اِي ) مي دهند.

في Fille
اُق ِ ي Oreille

صداي تركيبي :

Tio در زبان فرانسه صداي (سي) مي دهد.

فِلي سي تَسي يُن Félicitations

نكته آخر :

شما كاراكترهايي را با خطوطي در بالا و پايين حروف ديده ايد و حتما مي پرسيد پس اونا چي هستند؟!

در واقع اونها حرف نيستند بلكه Accents هستند و يكي از مهمترين تفاوت هاي انگليسي و فرانسه در نوشتار را ايجاد مي كنند.Accent ها معمولا براي حروف صدادار هستند. گاهي اوقات Accent ها تلفظ حرف صدا دار را عوض مي كنند و گاهي نه. تعدادي از Accent هاي حرف e را در زير مشاهده مي كنيد:
(é (aigu accent
(è (grave accent
(ê (circumflex accent
(ë (diaeresis accent
البته Accent ها هميشه براي حروف صدادار نيستند و شما ممكن است به چيزي مثل اين هم برخورد كنيد:(

ç (The cedilla

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.